Mika Takai

student, Nagoya University
  • Nagoya University
  • Japan